Biz barada

“Türkmen halkara awtoulagly daşaýjylarynyň assosiasiýasy”
hojalyk jemgyýeti – awtoulaglarda ýük we/ýa-da ýolagçy gatnamalary, şol sanda halkara gatnamalarynda, we/ýa-da şol halkara gatnamalary ösdürmäge ýardam berýän täjirçilik däl, ýuridik şahslaryň meýletin birleşigidir.

favicon-540x450
HÝÝD (TIR) ulgamy barada

Global we ygtybarly üstaşyr ulgamydyr

 

"Ykdysady taýdan gülläp ösmek üçin ýol açmak"

 

IRU 20-nji asyryň 40-nji ýyllarynyň ahyrynda söwda we söwda gatnaşyklaryny dikeltmek üçin uruş zerarly weýran bolan Ýewropa kömek etmek maksady bilen HÝÝD (TIR) ulgamy döredilip başlady.

 

1959-njy ýylda Ulgamyň üstünligi şu güne çenli hereket edýän Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda kabul edilen HÝÝD (TIR) konwensiýasy, dört yklymdan 76 sany ylalaşýan taraplary - döwletleri we halkara birleşmeleri birleşdirýär. Konwensiýanyň ýerine ýetirilişine Birleşen Milletler Guramasynyň ÝewropaYkdysadyKomissiýasy (UNECE) gözegçilik edýär.

 

HÝÝD (TIR) ulgamyny ulanmagyndan dowamly giňelmegini we ykdysady peýdalaryny gözöňünde tutup Ýewraziýanyň, Afrikanyň, Aziýanyň, Ýakyn Gündogaryň we Günorta Amerikanyň köp ýurtlary bu tranzit ulgamyna goşulmagy meýilleşdirýäler.

IRU barada

IRU - Bütindünýä Awtoulag Guramasy

Biz, hereket erkinligini, söwda we ykdysady ösüşini, ilatyň iş üpjünçiligini we howpsuzlygyny, şeýle hem durmuş we daşky gurşaw meselelerini çözmek üçin çözgürtleri durmuşa geçirýäris.

Türkmenistanyň howa maglumaty we wagty

Flag Counter